... MI ŠTEDIMO

   

                      VAŠ PROSTOR ...

Izvedba protivpožarne zaštite

 

Kod zahtjeva za vatrootpornošđću F 30: Obloga: Rigips vatrootporne ploče debljine 15,0 mm . Kod zahtjeva za vatrootpornošću F 60: Obloga: Rigips vatrootporne ploče 2 x 15,0 mm debljine.Izolacija: Tel-mineralna vuna kaširana aluminijskom folijom u kombinaciji sa Tel-izolacionim filcom WDF ugrađena tačno prema razmaku greda odnosno rogova krova. Zahtjevi za toplotnom izolacijom prema građevinskim normama: najmanja preporučena debljina izolacionog sloja 160 mm (ljetna toplotna izolacija).Parna brana: na prim. polietilenska-(PE)-folija debljine 0,1 mm ili u sistemu sa Tel-mineralnom vunom kaširanom alumijom.Potkonstrukcija: Drvene letve klase II, ošrokutne, pričvršćene rigips-vijcima 55 mm (letve debljine do 30 mm) ili 70 mm (letve debljine do 40 mm) odnosno CD-profile.Fiksiranje ploča: Rigips-vijaci 35 mm; alternativno: rigips-specijalni ekseri ili klamerice. Kod duplog opločenja 2 sloj ploča sa vijcima 55 mm. Zaglađivanje fuga: Fuge se ispunjavaju i zaglađuju u nekoliko slojeva

Provjetravanje – izgradnja potkrovlja


Da bi se izbjegla oštećenja od kondenzacije i vlage potrebno je i pored upotrebe parne brane obezbijediti provjetravanje toplotno-izolacionog sloja. Pravilno provjetravanje uslijedit ce ako:

- slobodni poprečni rez za provjetravanje iznosi 200 cm2 po m, a nalazi se na strehi na suprotnim stranama

- otvor za provjetravanje na sljemenu isto tako iznosi najmanje 200 cm2 po m

- ako je stalni otvor za provjetravanje unutar krovnog prostora preko toplotno-izolacionog sloja u ugrađenom stanju širok najmanje 3 cm.

Ovaj princip potkonstrukcije važeći je i za potpuno oblaganje i za foliju za napinjanje